Još jedan uspjeh INSAM Instituta iz Sarajeva: INSAM Journal uvršten u bazu DOAJ


Još jedan uspjeh INSAM Instituta iz Sarajeva: INSAM Journal uvršten u bazu DOAJ

Naučni časopis INSAM Journal of Contemporary Music, Art and Technology, kojeg izdaje INSAM Institut za savremenu umjetničku muziku iz Sarajeva, uvršten je početkom juna 2022. godine u bazu DOAJ (Directory of Open Access Journals).

Ova baza predstavlja vodeći internacionalni direktorijum časopisa u otvorenom pristupu i obuhvata časopise iz 130 zemalja svijeta koji ispunjavaju odgovarajuće kriterijume. Otvoreni pristup podrazumijeva objavljivanje časopisa u cjelosti bez naplaćivanja naknade čitaocima, a upravo su kriterijumi koje DOAJ zahtijeva od izdavača i časopisa u skladu sa najvišim standardima dobre prakse naučnog izdavaštva u pogledu kvaliteta i etike.

Pored otvorenog pristupa za čitaoce, politika INSAM Journal-a takođe se vodi idejom otvorene
nauke koja u ovom slučaju podrazumijeva da se ni autorima ne naplaćuju naknade za objavljivanje radova.

INSAM Journal of Contemporary Music, Art and Technology je međunarodni recenzirani naučni časopis posvećen savremenoj umetničkoj muzici, vizuelnim i izvođačkim umetnostima i njihovom odnosu sa tehnologijom.

Časopis njeguje interdisciplinarni i transdisciplinarni pristup i podstiče inovativna kritička razmatranja ovih polja u cilju stvaranja nove naučno-umetničke paradigme. INSAM Journal koncipiran je u četiri rubrike: Glavna tema, Izvan glavne teme, Naučna kritika i Intervjui. Časopis se objavljuje isključivo digitalno i izlazi redovno dva puta godišnje, u julu i decembru.

Za INSAM Journal uključivanje u DOAJ znači prepoznavanje upornog i kvalitetnog rada međunarodnog uredničkog tima i autora, te otvaranje vrata ka drugim velikim svetskim platformama i bazama koje prepoznaju i vrednuju periodične naučne publikacije.

INSAM Journal website: https://insam-institute.com/insam-journal/