Spahija Kozlić

Spahija Kozlić, rođen 1965. godine u Zenici. Diplomirao filozofiju i sociologiju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Postdiplomski studij iz filozofije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu okončao 03. jula 2008. odbranom magistarske teze na temu Simmelova kritika moderne i time stekao naučni stepen magistra filozofskih nauka.
Doktorsku disertaciju pod nazivom Istraživanje značenja fenomena slobode u doba tehnike – Prilog analizi dekonstrukcije humanuma odbranio 25. juna 2011. godine na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci i time stekao naučni stepen doktora filozofskih nauka.
Na Univerzitetu u Zenici je angažovan od oktobra 2005. godine kao asistent, potom viši asistent. Nakon odbranjene doktorske disertacije biran je u zvanje docenta, a od oktobra 2016. godine je vanredni profesor na naučnoj oblasti Filozofija. Od novembra 2011. godine obavlja funkciju predsjedavajućeg Naučno-nastavnog vijeća Pravnog fakulteta UNZE.
Član je Bioetičkog društva BiH. U nekoliko navrata bio spoljni saradnik na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli gdje je kao docent izvodio nastavu iz Savremene filozofije. Predsjednik je Udruženja za filozofiju i društveno-humanistička istraživanja “Eidos”, te glavni i odgovorni urednik Časopisa za filozofiju i društveno-humanistička istraživanja “Eidos”